Bytový textil - DALUX07

Záclony, závěsy, ubrusy, bytový textil...

Obchodní podmínky Tisk Email

I.  Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy DALUX07, s.r.o. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Obchodní podmínky

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.dalux07.cz je společnost DALUX07 s.r.o., IČ: 273 22 548, se sídlem 1. Máje 11/1, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24353.

V případě nákupu zboží spotřebitelem ( tj.osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná  v rámci své obchodní  nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky nebo uživá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami )se veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě nákupu zboží a služeb podnikatelem se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.

II.  Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.dalux07.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu DALUX07.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování obsobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, pro potřeby internetového obchodu DALUX07.cz.

Prodávající je povinen nakládat s těmito údaji pouze v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

V případě udání emailové adresy kupujícím při vyplnění registračního formuláře či závazné objednávky dává kupující prodávajícímu zároveň souhlas se zasiláním obchodních sdělení (o novém zboží apod.) na zadanou e-mailovou adresu . Projevené přání kupujícího tato obchodní sdělení nezasílat bude respektováno.

III.  Hlavní zásady

Kupující je povinen se před započetím nákupu seznámit s Obchodními a dodacími podmínkami a s reklamačním řádem.

Cena za zboží je u jednotlivých položek uváděna s DPH. Cena zboží neobsahuje poštovné; náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese kupující. V případě změny ceny je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

Kupující má právo vrátit zboží, pokud není spokojen s jeho barvou, která se mu na monitoru jevila jiná a to hned, jakmile zboží obdrží. V takovém případě může požadovat vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží, které je na objednávku kupujícího zpracováno a kupující dopředu obdržel vzorek materiálu, což potvrdil uhrazením faktury. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

IV.  Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, má právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování.Tímto odesláním se objednávka stává závaznou.

Při úspěšném vytvoření objednávky bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslán automatický e-mail o doručení objednávky. Pokud kupující tento e-mail neobdrží, pak při registraci zadal špatnou e-mailovou adresu nebo nákup nedokončil.

Podáním objednávky kupující zároveň akceptuje tyto Obchodní podmínky, Dodací podmínky a Reklamační řád a také výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů uvedených v objednávce. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky.

Učiněním objednávky se kupující zavazuje, že údaje uvedené při registraci a odeslání objednávky jsou platné a pravdivé. Současně s objednávkou dává  kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Prodávající si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.

V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři může být prodávající uveden v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) mohou být vymáhány na kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Vlastnické právo přechází na kupujícího ,pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží.

V.  Platba za zboží a dodání

Možné způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

a) Doprava do práce/domů společností PPL při odběru nad 2.000,- Kč = 0,-Kč
b) Doprava do práce/domů společností PPL při odběru pod 2.000,- Kč = 120,-Kč
c) Doprava domů – poštovní balík ČP při odběru nad 2.000,- Kč = 0,-Kč
d) Doprava domů – poštovní balík ČP při odběru pod 2.000,- Kč = 100,-Kč

Přesné místo dodání ke kupující povinen stanovit při uzavření kupní smlouvy

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží) – 40,-Kč
b) převodem na účet oproti zálohové faktuře - 0,-Kč

Účet společnosti vedený u ČSOB:

Číslo účtu: 214196547/0300

IBAN: CZ22 0300 0000 0002 1419 6547

SWIFT: CEKOCZPP

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakéhokoli porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky a doporučujeme kupujícímu zásilku nepřebírat. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VI.  Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží zasílaného na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy podle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího.

Je-li objednané zboží skladem a kupující neobjednal žádné další služby (např. šití), bude prodávajícím odesláno na adresu kupujícího do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

V případě, že kupující zvolil platbu zálohové faktury na účet, začíná dodací lhůta běžet až od připsání úplné částky na účet prodávajícího. Konkrétní dodací termín bude kupujícímu potvrzen e-mailem. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo kupujícímu nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího, Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo do smlouvy odstoupit.

K dodání a převzetí zboží je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost.

VII.  Záruka na zboží a služby

Záruka na prodávané zboží je kupujícímu poskytována dle obecně závazných právních předpisů po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruční doba.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením či živelnými pohromami.
Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad náš reklamační řád, tvořící nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

VIII. Právo na vrácení zboží bez udání důvodů

Byla-li kupní smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku má kupující na základě § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění právo do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě musí na své náklady doručit zboží do provozovny prodávajícího. Vrácení zboží je zároveň odstoupením od kupní smlouvy. (Toto právo nevzniká při koupi zboží, které se na jeho žádost mechanicky upravovalo, a kupující dopředu obdržel vzorek materiálu k posouzení.)

Při vracení zboží platí následující podmínky:

  1. zboží musí být nepoškozené
  2. zboží nesmí jevit jakékoliv známky používání nebo opotřebení.

Při odeslání výrobku poštou je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu provozovny prodávajícího. Prodávající nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku!

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Vrácené zboží prodávající překontroluje, a pokud budou splněny podmínky pro vrácení peněz, nejpozději do 10 dnů vrátí kupujícímu částku, kterou za zboží zaplatil, a to buď složenkou, nebo převodem na účet kupujícího.

V případě, že kupující nesplní některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy prodávajícím akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve změní uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2009