Ochrana osobních údajù

 

                                                                                           Ochrana osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost DALUX07 spol. s r.o., IČO: 273 22 548 10 556, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem pod C 24353, se sídlem 1. Máje 11/1 (dále jen „DALUX07“ nebo „Prodávající“).

Společnost Dalux07 zpracovává osobní údaje těchto subjektů osobních údajů:

 • Kupujících, kteří uzavřeli s Prodávajícím kupní smlouvu, popř. o ní jednají.
 • Návštěvníků webu Prodávajícího dostupného na www.dalux07.cz (dále jen „web“),
 • Účastníků soutěže pořádané společností Dalux07.

OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍCH

Při uzavření kupní smlouvy (přes web, e-mailem, osobně) jsou vyžadovány osobní údaje vás jako Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení zakázky (v rozsahu jméno, příjmení, adresa/sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení zakázky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a vámi jako Kupujícím, prodej zboží a poskytování služeb, jejich fakturace, účetní a daňové účely, vyřizování reklamací, vlastní marketingové a obchodní účely, včetně přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, telemarketing, provádění průzkumu trhu).

Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete jako Kupující podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@dalux07.com. V takovém případě Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jakožto Kupující máte právo vyznačením v závěru těchto pravidel udělit/neudělit Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

 • Pro předávání svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, tel. číslo.
 • Kupující může souhlas neudělit vyznačením v těchto pravidlech při podpisu smlouvy, popř. následně souhlas odvolat či podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@dalux07.com nebo dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího. V případě odvolání souhlasu budou poskytnuté údaje vymazány. V případě vznesení námitky Prodávající tyto údaje pouze dále nezpracovává (nemaže je), dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU

Jako návštěvník webu vyplněním kontaktního formuláře:

 • Souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení (newsletterů), reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumu trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 2x týdně, a zároveň,
 • prohlašujete, že zasílání informací dle bodu a) nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasíláním informací dle bodu a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí,
 • souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat e-mailem na info@dalux07.com

Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na e-mailové adrese info@dalux07.com. V takovém případě společnost Dalux07 tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Společnost Dalux07 používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny v cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

OSOBNÍ ÚDAJE SOUTĚŽÍCÍCH

Pokud se účastníte některé ze soutěží společnosti Dalux07, použijeme vaše osobní údaje, které nám poskytnete na soutěžním kupónu/přihlášce, pro účely soutěže. Společnost Dalux07 zpracovává osobní údaje jednotlivců pro účely předávání cen, ale i pro případné daňové účely, pokud je to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Souhlas s účastí v soutěži včetně zpracování osobních údajů v rámci soutěže jste vyjádřili při přihlášení do soutěže a odsouhlasením pravidel ochrany osobních údajů zde přiložených.

Zákonným důvodem (titulem) pro zpracování osobních údajů je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Prodávajícího je přímý marketing (zasílání obchodních sdělení/newsletterů a telemarketing) a provádění průzkumu trhu. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo můžete podat námitku dle čl. 21 GDPR na emailové adrese info@dalux07.com. V takovém případě společnost Dalux07 tyto údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společnost Dalux07 ukládá vaše osobní údaje získané pro účely plnění smlouvy, jste-li Kupujícím, po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou vaše údaje vymazány. Pokud společnost Dalux07 získala vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, zpracovává je do doby odvolání souhlasu. 

Společnost Dalux07 pro plnění oprávněného zájmu používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele web hostingu a mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v EU). Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatelé odpovídají za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

Společnost Dalux07 má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb. Předávání osobních údajů je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR (pravidla EU-US Privacy Shield a převzatý závazek poskytovatele tato pravidla dodržovat).

Podle GDPR máte určitá práva:

 • právo požadovat od společnosti Dalux07 přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@dalux07.com.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jako kupující nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nutných pro splnění zakázky není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Jste-li mladší 15 let, nemůžete vyjádřit platný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V takovém případě musí se zpracováním vašich osobních údajů souhlasit jeden z rodičů, popř. jiný zákonný zástupce.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně. Ze strany společnosti Dalux07 nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

Byl jste seznámen s těmito pravidly před zahájením zpracování osobních údajů, tj. zejména před uzavřením smlouvy, před odesláním kontaktního formuláře, před přihlášením se do soutěže. Zaškrtnutím políčka na webu vyjadřujete souhlas s těmito pravidly.

Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit; je povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi pravidel na svých internetových stránkách, popř. zaslat novou verzi Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Pokud bude změna vyžadovat váš souhlas, bude vám nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasíte či nikoli.

Kontaktní údaje společnosti Dalux07 ve věcech týkajících se těchto pravidel je: info@dalux07.com.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

 • Kupující zaškrtnutím políčka uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, tel. číslo.
 • Účastník eventu zaškrtnutím políčka uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů poskytovatelům služeb za účelem zajištění eventu, zejména poskytovateli dopravy a poskytovateli ubytování. Dále souhlasí s pořízením fotografie své osoby v rámci eventu, s jejich případnou úpravou a zveřejněním na webových stránkách pořadatele tohoto školení a souvisejících propagačních a marketingových materiálech. Současně bere na vědomí, že mu společnost Dalux07 může v rámci oprávněného zájmu posílat newslettery a že má právo odhlásit se z odběru těchto newsletterů.
 • Účastník soutěže zaškrtnutím políčka uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvede na soutěžním kupónu, pro účely soutěže, předání cen a pro případné daňové účely, pokud je to to s ohledem na hodnotu ceny nutné. Současně bere na vědomí, že mu společnost Dalux07 může v rámci oprávněného zájmu posílat newslettery a že má právo odhlásit se z odběru těchto newsletterů.